“Pian pentru bebeluși”


Data și ora:
Gazdă:

Biblioteca Națională a României, Bulevardul Unirii, București, Romania

Despre

Dragi părinți și bebeluși (de max.18 luni), vineri 29 septembrie, între orele 10.00 – 11.15, sunteți invitați la un nou concert din seria “Pian pentru bebeluși”. Scroll down for English!
Participarea este liberă, fără rezervare. Detalii și aici, https://pianpentrubebelusi.wordpress.com/2017/09/22/pian-pentru-bebelusi-editia-a-via-la-biblioteca-nationala/
Imagini de la o ediție anterioară aici: [youtube https://www.youtube.com/watch?v=CstNFHgMmZY&w=560&h=315]

Evenimentul va avea loc la Biblioteca Națională - gazda generoasă a tuturor edițiilor de până acum (aveți aici un mic istoric -https://wordpress.com/page/pianpentrubebelusi.wordpress.com/25 ), în sala Scriptorium (la parter, înspre Dâmbovița).

În cadrul acestei ediții, muzica pentru bebeluși va fi interpretată la pian, pro-bono, de Alexandra Ștefan, profesor-fondator al Școlii de Muzică "Voce Și Pian" - și o susținătoare fidelă a evenimentului, susținere pentru care îi mulțumesc încă o dată. Alexandra vă va propune, și de această dată, o sesiune cu interactivitate crescută - bebelușii vor avea oportunitatea, pe lângă audiție, de a atinge clapele pianului Școlii de Muzică "Voce Și Pian" și de a experimenta mai multe feluri de sunete.

Evenimentul este structurat în felul următor: primele 45 minute sunt rezervate audiției - se vor auzi piese semnate de Ludovico Einaudi, piese care "ne vor transmite emoții diverse și ne vor transpune în lumi diferite". Restul timpului este alocat interacțiunii, pe cât posibil, a bebelușilor cu pianul și discuțiilor între mămici. De asemenea, dacă aveți întrebări legate de muzică pentru bebeluși vă invităm să folosiți oportunitatea de a discuta chiar cu Alexandra Ștefan.

Vă așteptăm, cu drag, să ne împrietenim cu pianul și sunetele sale și să urăm bun venit bebelușilor din București!

E ok să veniți cu carucioarele până în Scriptorium. Vă rog să plasați căruciorul în fața fotoliului dvs. (și nu pe aleea centrală). Dacă simțiți nevoia să vă plimbați cu copilul în brațe, puteți face asta oricând în timpul evenimentului. Mămicile pot alăpta în timpul audiției. Nu uitați păturica sau izoprenul pe care schimbați bebelușul în mod obișnuit, atunci când ieșiți la plimbare în oraș. Unii părinți + bebeluși, la evenimentele anterioare, au venit îmbrăcați "ca scoși din cutie". E ok și așa. Sper să avem fotografi buni, printre participanți. :) (Poate știi chiar tu un fotograf talentat care ar putea să contribuie, pro-bono, la fixarea evenimentului în "memoria digitală a comunității"? Dacă da, scrie-mi la agendacopiilor@gmail.com)

Pregătiți-vă din timp. Dacă mai aveți încă un copil (mai mare), îl puteți trimite cu buni sau bona la piesa de teatru care începe de la ora 10.00 în Ludoteca Apolodor din Labrador (la mezaninul Bibliotecii Naționale). Intrarea va fi gratuită.

Vă încurajez să vă rezervați acest moment doar pentru dvs. și pentru bebeluș. Veniți și lăsați-vă îmbrățișați de muzică. Vă așteptăm!

Gazdele vă invită să respectați limita de vârstă, evenimentul fiind destinat DOAR COPIILOR SUB 18 luni pentru care, în mod obișnuit NU SUNT CREATE EVENIMENTE CULTURALE - în ciuda faptului că multă lume îmbrățișează ideea că muzica clasică poate fi o experiență plăcută pentru bebeluși. Participarea este liberă, fără rezervare.

Mulțumim pentru înțelegere.

PS 1: Deci doar pentru copii mai mici de 18 luni.
PS 2: Vă rog să aveți grijă atât de bebeluși cât și de pian. Mulțumesc! :)

________________________________________________________________________________________

Despre „Pian pentru bebeluși”:
„Pian pentru bebeluși” este un eveniment de "welcoming” – de primire în comunitate a bebelușilor/ de recunoaștere a lor ca persoane cu drepturi culturale depline, prin muzică. "Pian pentru bebelusi” își propune inițierea, menținerea și dezvoltarea unei relații bazate pe muzică bună între bebeluși și comunitatea în care aceștia au venit pe lume. Cu toții avem nevoie de muzică iar muzica nu are vârstă. Lumea sunetelor este universală. "Pian pentru bebeluși" este un eveniment organizat pe bază de voluntariat.

Despre Biblioteca Naţională a României:
Instituţie patrimonială esenţială, Biblioteca Naţională a României conservă, gestionează şi valorifică o parte importantă a tezaurului cultural naţional scris şi participă la construirea unei societăţi moderne, dinamice şi bine informate, prin integrarea la nivel naţional a resurselor documentare şi informaţionale, deschizând o cale către cunoaştere, în general, şi către cunoaşterea culturii şi spiritualităţii româneşti, în special.
Adevărat centru naţional de informare, Biblioteca Naţională a României se află în slujba educaţiei şi a cercetării ştiinţifice, în scopul dezvoltării sociale, culturale şi economice a ţării.

Despre Școala de Muzică "Voce Și Pian":
"Suntem "Voce Și Pian", cu o echipă tânără de profesori; ne place să cântăm și să împărtășim tuturor această stare. Reușim să aducem într-o lume plină de agitație, un pic de liniște prin muzică, cu ajutorul vocii umane(cel mai apropiat instrument) sau al pianului (cel mai cunoscut instrument). Ne dorim să creăm o comunitate muzicală accesibilă tuturor indiferent de stilul de muzică îmbrățișat. Ne puteți găsi pe www.vocesipian.ro sau aici: Alexandra Ștefan.

Despre Agenda Culturală PENTRU COPII:
Agenda Culturală PENTRU COPII este un serviciu gratuit de informare cu privire la ofertele cultural-educative destinate copiiilor din București.

Această ediție a "Pianului..." face parte dintr-un eveniment mai amplu pe care Biblioteca Națională îl propune comunității în ziua de 29 septembrie. Este vorba de Nocturna Bibliotecilor!
Vă așteptăm cu drag (și cu mic, cu mare) să participați!

English version:

Dear parents and babies (up to 18 months old), Friday, September 29, between 10.00 and 11.15, you are invited to a new "Piano for Babies" series. Participation is free, without reservation. Details here also https://wordpress.com/post/pianpentrubebelusi.wordpress.com/73.

The event will be held at the National Library - the generous host of all the editions so far (you have here a small history of the event), in the Scriptorium (on the ground floor, towards Dâmboviţa).

In this edition, baby music will be pro-bono played, at the piano, by Alexandra Ştefan, founder of the "Voice and Piano" Music School - and a faithful supporter of the event, for which I thank once again. Alexandra will also offer you a session with increased interactivity - babies will have the opportunity, besides audition, to reach the piano keys of the "Voice and Piano" Music School's piano... and to experience several kinds of sounds. :)

The event is structured in the following way: the first 45 minutes are reserved for the audition - there will be played compositions by Ludovico Einaudi, songs that "will transmit different emotions and transpose us into different worlds." The rest of the time is allocated to babies interacting, as much as possible, with piano and talks between moms. Also, if you have any questions about baby music, we invite you to use the opportunity to talk with Alexandra.

We look forward to welcoming you to befriend with the piano and its sounds and give a warm welcome to the babies of Bucharest!

It's totally OK to get with the trolleys to the Scriptorium. Please place the trolley in front of your chair (and not on the central alley). If you feel the need to walk with your baby in your arms, you can do it anytime during the event. Moms may breastfeed during the audition. Do not forget your regular blanket or neoprene for changing the baby's diaper, you might need to use it. :) Some parents + babies, at the previous events, came dressed like total fashion addicts. This is OK also. I hope we will have talented photographers among the participants. :) (Maybe you know a talented photographer who could pro-bono contribute to fixing the event in the "digital memory of the community"? If so, write to me at agendacopiilor@gmail.com)

Take time to prepare yourself. If you also have one other (older) child, you can send her, along with granny or the babysitter, to a theater play at the Toy Library (the same building, at mezzanine). The entrance will be free of charge.

I encourage you to book this time only for you and your baby. Come and let yourself be embraced by music. We are waiting for you!

The hosts invite you to meet the age limit, the event being for CHILDREN UNDER 18 MONTHS for which CULTURAL EVENTS ARE NOT CREATED - despite the fact that many people embrace the idea that classical music can be a pleasant experience for babies. Participation is free, without reservation.

Thank you for understanding.

PS 1: So... only for children under 18 months of age.
PS 2: Please take care of both the baby and the piano. Thank you! :)

________________________________________________________________________________________

About the "Piano for Babies":
"Piano for Babies" is a "welcoming" event - the community reception of children / their recognition as people with full cultural rights through music. The "Piano for Babies" aims to initiate, maintain and develop a relationship based on good music between babies and the community where they were born. We all need music and music does not have an age. The world of sounds is universal. "Piano for Babies" is an event sustained through volunteer effort.

About the National Library of Romania:
Essential Patrimony Institution, the National Library of Romania preserves, manages and capitalizes on an important part of the written national cultural treasure and participates in the building of a modern, dynamic and well-informed society by integrating documentary and informational resources at the national level, opening a way to knowledge in general, to the knowledge of Romanian culture and spirituality in particular. A true national information center, the National Library of Romania is at the service of scientific education and research for the social, cultural and economic development of the country.

About the "Voice and Piano" Music School:
"We are" Voice and Piano "with a young team of teachers, we like to sing and share this state. We manage to bring in a world of agitation, a bit of silence through music, with the help of human voice (the closest instrument to you) or the piano (the best known instrument). We want to create a musical community accessible to all, regardless of the hugged music style. You can find us on here or here."

About The Cultural Agenda FOR CHILDREN:
The Children's Cultural Agenda is a free-of-charge information service on cultural and educational offers for children in Bucharest.

This edition of "The Piano ..." is part of a wider event that the National Library proposes to the community on 29 September. It's the "Nocturne of the Libraries"!
We are looking forward to meeting you there!